Författararkiv: Kajsa Lindström

Årsstämma 25/11 2020

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma. För att underlätta möjligheten för dig att delta kommer vi att vara utomhus.

Tid: Söndag den 25 oktober kl 10:00
Plats: Tranebergsvägen 97-101, utomhus (på grund av corona för att undvika ett superspridarevent och att det är för kallt i november när stämman normalt är).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om arvoden
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning där en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Inkomna motioner
 24. Övriga anmälda ärenden
 25. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman och finns även tillgänglig i dokumentarkivet på föreningens webbsida. Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Motionstiden är till den 9 oktober. Mejla ditt förslag till styrelsen, styrelsen@brfgrindstugan.se

Inkomna motioner och svar (klicka på länken för att hämta PDF):
Renovering av övernattningsrum
Välkomstrutiner till nya medlemmar
Odlingskragar på baksidan av husen 91-107
Ansökan om bygglov för balkonger ut mot Tranebergsvägen för byggnaderna 91-107

Väl mött önskar styrelsen
Kajsa Lindström, Emil Andreasson, Karin Pettersson, Monica Birgersson, Maria Carlsson, Maria Ekdahl, Staffan Nilsson och Claes Bidebo

Höststädning 25/10 2020

söndag 25 oktober kl 11.00

Årsstämma ute kl 10.00 – 11.00

Fokus för vår gemensamma städdag är:

 • Städning av källarutrymmen: korridorer, cykelrum, tvättstugor, torkrum, mangelrum, hobbyrum, styrelserum, uthyrningsrum (inkl. tvätt av textilier), etc.
 • Nedtagning och klippning av grenar/träd/buskar
 • Kratta och ta bort skräp runt husen och garaget
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa
 • Rensa i rabatter
 • Städa sopkärlsskåpen
 • Ta in ev utemöbler

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi kommer redan att vara mellan 97-101 så vi fördelar arbetet därifrån. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött önskar

Styrelsen

(Kajsa, Emil, Monica, Maria, Staffan och Maria)

Höstbrev 2020

Årsstämman sker tidigare än normalt i år. Välkomna att delta på årsstämman. Datumet är den 25 oktober, så boka det datumet för att kunna påverka ditt boende, boendemiljö och få information. Kallelse sätts upp i portarna. Tidigareläggandet av årsstämman beror på coronapandemin. Vi kan inte, som förra året, hålla årsstämman i torkrummet i 105:an eftersom det är alldeles för litet för att kunna hålla det avstånd som påbjuds av Folkhälsomyndigheten. Dessutom tror vi att det är för kallt att vara utomhus i slutet av november som stämman brukar vara. Stämman kommer därför att vara utomhus och ske samtidigt som höststädningen. Stämman sker mellan 10-11 och därefter jobbar vi oss varma innan det blir korvgrillning som vanligt.

Styrelsen vill passa på att påminna alla medlemmar om vikten att närvara vid höststädningen (25 oktober 2020). Det är viktigt att så många som möjligt kommer på städdagarna, eftersom vi då kan hålla kostnaderna för underhåll nere och inte behöver leja ut arbetet på ett företag och då också slipper att höja avgifterna. Välkomna alla till höststädningen. Ju fler vi är, desto snabbare går det. Dessutom är det samtidigt som årsstämman så det finns flera skäl att närvara.

Vi har väldigt många cyklar i cykelrummen just nu och det är dags att göra en rensning. Tyvärr lämnar folk som flyttar ibland kvar grejer som då föreningen får ta hand om. Märk upp din/era cykel/cyklar. De cyklar som inte märkts upp kommer att plockas bort, så att vi får plats med de cyklar som tillhör medlemmar och används. Samma gäller för barnvagnar. Märk upp cyklarna före höststädningen. Märk med namn. Det räcker med att tejpa en lapp med ditt efternamn.

Vi har också haft lite kaos med förråden. Det verkar inte som att alla har tagit just de förråd som hör till deras lägenhet och det gör det väldigt svårt att tala om för nya medlemmar vilka förråd de har. Jag vill därför be alla att tala om vilka förråd de har (går bra att skicka till styrelsen@brfgrindstugan.se) och vilket lägenhetsnummer (föreningens lägenhetsnummer) så kan vi jämföra med den inventeringslista vi har. De flesta har ett matförråd och större förråd. Föreningens lägenhetsnummer är det som står på ert köpekontrakt. Vi lägger inventeringslistan under dokument i appen för tvättstugebokningen.

När vi gjorde åtgärder för ventilationen (OVK), så framkom det att flera medlemmar har köksfläktar kopplade till ventilationskanalen. Fastigheterna är självdragshus och då får man inte koppla köksfläktar till ventilationskanalen, det skapar tryck i ledningarna och skadar fastigheten och kan dessutom trycka ut matos i närliggande lägenheter. Detta är bostadsrättsinnehavarens ansvar (även om det inte är du som satt in fläkten). Fläktarna måste kopplas bort från ventilationskanalen och bytas till en vanlig kolfilterfläkt. Detta måste göras före 20 mars 2021. Alla bostadsrätter som berörs kommer att aviseras separat.

Var gärna försiktighet med radiatorerna. Nu börjar det bli lite kallare och då kan det kännas som att radiatorerna inte riktigt hänger med. De styrs av utetemperaturen. En boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottssyre.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan.  Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Rummet bokas i systemet Boka tvättid (appen, hemsidan eller bokningstavla). Betala hyresavgiften för aktuellt antal nätter, i förskott, helst via bostadsrättsföreningens swish-nummer (1232274744). Nyckeln finns i nyckelboxen vid uthyrningsrummet. För att få aktuell kod till nyckelboxen: kontakta uthyrningsrumsansvarig i styrelsen (se infotavla i trappuppgång eller under ”Kontakt” på hemsidan). Swishnumret finns också i appen för tvättstuge- hobbyrums- och uthyrningsrumsbokningen.

Vi har sopsortering i fastigheten. Detta gör att vi betalar lite mindre för sophämtningen, men då måste vara rätt, annars får vi böter. Alternativt att de inte hämtar alls. Vi har tre olika tunnor. En för matavfall (rester, skal, kaffesump etc), ett för hushållssopor (mjölkpaket, cellofan, plastpåsar etc) och ett för tidningar. Man kan inte slänga kartonger till TV-apparater, IKEA-möbler i vanliga hushållssopor. Då finns det inte plats för vanliga sopor. Det finns en återvinningsstation ganska nära, så man får ta med sig sitt skräp dit.

Krånglar låsen så kan man smörja med grafitolja. Inte matolja eller liknande. Under de kallare månaderna har det hänt att nycklar fastnar. Det sker framför allt när en nyckel som varit i en varm ficka sätts i ett kallt lås. Om alla ringer jouren varje gång man fastnar kommer vi inte att ha råd att ha kvar låsen på våra sophus.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen, vara med och påverka och bidra till utvecklingen av föreningen tag då möjligheten inför årsstämman. Anmäl då ditt intresse direkt till styrelsen (vi förmedlar ert namn till valberedningen) eller direkt till valberedningen: Per-olof Persson (port 105).

Har du en motion till styrelsen som du vill ska tas upp på årsstämman? Se till att skicka in motionen till styrelsen@brfgrindstugan och skriv MOTION i ämnesraden. Gäller motionen t.ex. trappstädning eller annat, så är det bra om man också lägger med ett ungefärligt kostnadsförslag/offert/åtgärdsförslag. Motionstiden pågår till den 9:e oktober (styrelsen behöver i alla fall ett par veckor för att bereda ärendet).

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

(Kajsa, Karin, Monica, Emil, Maria, Staffan)

Vårbrev 2020

Städdag i föreningen 3 maj
Städdagarna är till för att vi som förening rensar och gör snyggt i vår utemiljö. Det är också en
möjlighet att bli av med bråte i källare etc. Det kommer att komma upp anslag om detta i
portarna senare också. Har du inte möjlighet att medverka på själva städdagen så anmäler du
det till styrelsen som kommer att tillhandahålla uppgifter som du kan utföra på annan dag, som
t.ex. städa tvättstugorna, dammsuga källargångar, städa uthyrningsrummet.


Garageplatser

Föreningen har för närvarande två lediga garageplatser. Kostnaden för garageplats är för
närvarande 500 kr/månad. Är du intresserad av att hyra ett garage, så anmäler du detta till
RBFast (RBFast.brf@riksbyggen.se).

Städning trapporna
I vår förening ansvarar bostadsrättsinnehavarna själva för trapstädning vilket innebär att du, två månader om året, ska sopa hela trappan och våttorka minst en gång, se fördelning på
anslagstavlan i trapphuset. Kan du inte din tilldelade tid, så får du prata med dina grannar eller ordna med någon annan som sköter städningen åt dig.

Hyreshöjning 1 april
Den 1:a april höjs avgiften med 2 % p.g.a. att tomträttsavgälden, d.v.s. avgiften för den mark
som föreningens fastighet står på, har höjts markant av Stockholms stad.

OVK
Föreningen har tidigare gjort en OVK besiktning och håller på att upprätta en åtgärdsplanen
kopplat till uppmärksammade brister. Med stor sannolikhet kommer arbetet att utföras under
året vilket innebär att entreprenören som väljs ut kan komma att besöka varje lägenhet vid
några tillfällen för att exempelvis förbättra luftflöden vid fönster. Mer information kommer.

Felanmälan
Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB
www.jensendrift.se/felanmalan. Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk
på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms
inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns
under dokumentarkivet på vår hemsida.

Uthyrning i andra hand
Innan du hyr ut din bostadsrätt i andra hand så ska du göra en ansökan till bostadsrätts-
föreningen. Föreningen tar en avgift om 10% av ett prisbasbelopp årligen vid godkänd andra
handsuthyrning. Se mer information & ansökan via: http://www.brfgrindstugan.se/dokumentarkiv/

Hobbyrum
Du kan låna hobbyrummet om du t.ex. ska måla något större som ett bord eller en stol.
Bokning av hobbyrummet sker också via appen, dator eller bokningstavlorna vid tvättstugorna. Ansvarig för hobbyrummet är Staffan Nilsson (kontaktuppgift: se infotavlan i trappuppgången).

Uthyrningsrum
föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Vill man boka rummet, så gör man det via appen eller via bokningstavlorna som finns vid tvättstugorna (port 91 och 105). Betalning sker vid hämtning av nyckel, eller med Swish innan man hämtar nyckeln. Swishnumret är 1232274744. Ansvarig för uthyrningsrummet är Staffan Nilsson (kontaktuppgift: se infotavlan i trappuppgången).
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
(Kajsa, Monica, Maria, Maria, Staf an, Karin & Emil)

Julbrev 2019

Styrelsen vill passa på att tacka alla som närvarade på årsstämman. Årsstämman är alltså inte bara formalia utan också ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer i bostadsrättsföreningen och ett forum att göra sin röst hörd.

Vi har sopsortering i fastigheten. Detta gör att vi betalar lite mindre för sophämtningen, men då måste vara rätt, annars får vi böter. Alternativt att de inte hämtar alls. Vi har tre olika tunnor. En för matavfall (rester, skal, kaffesump etc), ett för hushållssopor (mjölkpaket, cellofan, plastpåsar etc) och ett för tidningar. Man kan inte slänga kartonger till TV-apparater, IKEA-möbler i vanliga hushållssopor. Då finns det inte plats för vanliga sopor. Det finns en återvinningsstation ganska nära, så man får ta med sig sitt skräp dit. Bra att tänka på nu i juletider när man brukar ha extra mycket emballage och liknande.

Det är mörkt ute och detta inbjuder till att tända ljus. Lämna aldrig ljus obevakade. För ett par år sedan var det en man som fick sitt hem utbränt på grund av ett värmeljus (där veken hade hoppat ur metallkoppen). Släck alltid ljusen när ni lämnar rummet.

Kontrollera batteri i brandvarnaren! Lagom till jul är det dags att provtrycka brandvarnaren. Alla lägenheter har fått en brandvarnare av styrelsen, men det är varje bostadsrättsinnehavares skyldighet att se att den fungerar.

Var gärna försiktig med radiatorerna. Ett par boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottssyre. Har ni radiatorer som inte fungerar så ska ni vända er till Jensen.

Garagen. Vi har haft inbrott i några av garagen. Därför är det väldigt viktigt att man verkligen kontrollerar att man låst garageporten efter sig. Tänk också på att det ni förvarar i garaget inte är försäkrat. Detta för att det inte finns några väggar eller galler mellan garagen.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan. Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

Information om andrahandsuthyrning. Man får hyra ut i andra hand, men bara om man anmäler detta till styrelsen. Uthyrning beviljas ett år i taget och en avgift (10% av ett prisbasbelopp) tas ut. För både föreningens och era grannars skull är det viktigt att vi vet vilka som bor i våra fastigheter. Andrahandshyresgästen tar över era skyldigheter i föreningen.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Vill man boka rummet, så gör man det i samma app som man bokar tvättstugan i (har man ingen dator eller smartphone, så kan man också boka via bokningstavlorna vid tvättstugorna – ta med din pinkod). Betalning sker vid hämtning av nyckel, eller med Swish innan man hämtar nyckeln. Swishnumret är 1232274744

Hobbyrummet. Vi har även ett hobbyrum som man kan boka via bokningsappen för tvättstugan. Nyckeln får man hämta antingen i nyckelboxen (om man kommit överens med den som ansvarar för hobbyrummet – info finns i portarna) eller komma överens om tid att hämta den. När man haft hobbyrummet så ska man givetvis städa efter sig.

God jul och Gott nytt år!
Styrelsen
(Kajsa, Monica, Maria, Maria, Staffan, Emil och Karin)

Vårstädning 28/4 2019

Dags att göra fint i våra gemensamma utrymmen och utemiljöer. Fokus för vår städdag är:

 • Städning av källarutrymmen: korridorer, cykelrum, tvättstugor, torkrum, mangelrum, hobbyrum, styrelserum, uthyrningsrum (inkl. tvätt av textilier), etc.
 • Nedtagning och klippning av grenar/träd/buskar
 • Kratta och ta bort skräp runt husen och garaget
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa
 • Rensa i rabatter
 • Städa sopkärlsskåpen
 • Flytta ut ev utemöbler

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på baksidan av 97:an alternativt vid 118 och fördelar arbetet. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött önskar

Styrelsen

(Kajsa, Monica, Carina, Maria, Maria och Staffan)

Vårbrev Brf Grindstugan 2019

Ny tvättstugebokning
Den nya tvättstugebokningen verkar ha fallit väl ut. Det går snabbt och smidigt att boka eller avboka sin tid i systemet. Har man inte en smart telefon eller en dator så går det bra att boka via bokningstavlorna vid tvättstugorna. Man kan även boka uthyrningsrummet och hobbyrummet via appen, dator eller bokningstavlor.

Trappmålningen är snart klar
Som de flesta kanske har märkt har vi målat om trapporna och att vi satt in nya, lite starkare lampor. I samband med målningen av trapporna fick vi ett riktigt bra pris på offert på målning av källargångar och cykelrum. Eftersom ingenting gjorts i källare och tvättstugor på ganska många år antog vi offerten. Målningen i källare gäller väggar, tak (där det inte finns rör) och golv.

Målningen av källargångar, cykelrum och tvättstugor påbörjas vecka 8
Cyklarna och annat som står i cykelrummen kommer att flyttas temporärt under målningstiden. Flytta gärna dina cyklar eller annat som du har i cykelrummet själv. När just ditt cykelutrymme kommer att målas framgår nedan. Även tvättstugorna kommer att påverkas under målningen kommer tvättstugan att vara otillgänglig i en vecka (dock inte båda samtidigt). Även golven ska målas så man får inte gå in där. Källargångarna ska också målas och får då inte beträdas på 24 timmar. Vet man att man har saker i källaren man behöver komma åt så är det bättre att hämta upp dem innan målningen påbörjas. Det kommer att sättas upp anslag i portarna och följ anvisningarna från målarna angående när man kan beträda gångarna igen.

vecka 8-9: Målning av källargångar i hus 118-120, målning av yttre cykelrum start 29/2, samt fortsättning målning källargångar.
vecka 10: Målning tvättstuga  och källargolv i hus 91-97. Tvättstugan är uppbokad av städ/service under den tiden man inte får beträda den.
vecka 11: eventuellt målning av cykelrum 2 i hus 118-120
vecka 12: Målning tvättstuga och källargolv i hus 101-107 Tvättstugan är uppbokad av städ/service under den tiden man inte får beträda den.
vecka 13: Målning cykelrum 1 i både hus 91-97 och 101-107 – alla cyklar och annat som finns där ska då flyttas till cykelrum 2 (instruktioner kommer att finnas vid cykelrummen)
vecka 14: Målning cykelrum 2 i både hus 91-97 och 101-107 – alla cyklar och annat som finns där ska då flyttas till cykelrum 1 (instruktioner kommer att finnas vid cykelrummen)

Städdag i föreningen 28 april

Städdagarna är till för att vi som förening rensar och gör snyggt i vår utemiljö. Det är också en möjlighet att bli av med bråte i källare etc. Det kommer att komma upp anslag om detta i portarna senare också. Har man inte möjlighet att medverka på själva städdagen så kommer föreningen att tillhandahålla uppgifter som man kan utföra på annan dag, som t.ex. städa tvättstugorna, dammsuga källargångar, städa uthyrningsrummet. Man får anmäla till styrelsen och sedan kan vi bocka av att ni varit med och hjälpt till.

Garageplatser
Föreningen har för närvarande två lediga garageplatser. Kostnaden för garageplats är för närvarande 500 kr/månad. Är man intresserad av att hyra ett garage, så anmäler man detta till RBFast (RBFast.brf@riksbyggen.se).

Städning i trapporna
Trapporna har bitvis städats sönder (när man använt stora kvastar som gjort hål i väggarna nere vid socklarna). Föreningen har köpt in ett antal små kvastar med uppsamlare som kommer att ställas i varje port (längst ner vid gamla soputrymmet). Det kommer också en ny städordning där man får två månader om året där man ska sopa hela trappan och våttorka minst en gång. Kan man inte sin tilldelade tid, så får man prata med sina grannar eller ordna med någon annan som sköter städningen åt en.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan.  Tack för att du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns under dokumentarkivet på vår hemsida.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Vill man boka rummet, så gör man det via appen eller via bokningstavlorna som finns vid tvättstugorna (port 91 och 105). Betalning sker vid hämtning av nyckel, eller med Swish innan man hämtar nyckeln. Swishnumret är 1232274744. Ansvarig för uthyrningsrummet är Maria Carlsson (port 103)

Hobbyrum
Föreningen har också ett hobbyrum som kan låna om man t.ex. ska måla något större som ett bord eller en stol. Bokning av hobbyrummet sker också via appen, dator eller bokningstavlorna vid tvättstugorna. Ansvarig för hobbyrummet är Maria Carlsson (port 103)

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

(Kajsa, Monica, Carina, Maria, Maria, Staffan)

Ny tvättstugebokning från 1 februari 2019

I och med att vi testar ny tvättstugebokning från 1 februari 2019 kommer bokningar som görs på kalendrar eller bokningstavlor inte att gälla längre.

För att boka via det digitala bokningssystemet (gäller tvättsuga 105, tvättstuga 91, uthyrningsrum och hobbyrum) måste ni antingen ladda ner app, boka via dator eller på de digitala bokningstavlor som sitter vid tvättstugorna (port 105 och 91). Ni har fått en lapp i brevlådan med instruktioner samt pinkod för att kunna logga in och boka.

Via smartphone
Appen ”Boka tvättid” finns för både Android och iOS. När ni laddat ner appen, sök efter Brf Grindstugan. Ange sedan ert lägenhetsnummer (inte skatteverkets, utan det lägenhetsnummer som används internt i föreningen) samt den pinkod ni tilldelats för att kunna boka.

Via dator
Vill man boka via dator går man till https://bokatvattid.se och klickar på länken ”logga in” högst upp till höger. Sök efter Brf Grindstugan. Ange sedan ert lägenhetsnummer (inte skatteverkets, utan det lägenhetsnummer som används internt i föreningen) samt den pinkod ni tilldelats för att kunna boka.

Via bokningstavla
Aktivera skärmen genom att klicka med fingret på den. Då visas en kalender med med veckans alla tider. Vit färg betyder att tiden kan bokas och röd färg betyder att tiden är upptagen. För att visa nästa eller föregående  vecka klicka på rikningspilarna högst upp till i skärmens högra resp vänstra hörn.

Välja annan tvättstuga eller annat objekt
klicka med fingret på texten högst upp i mitten på skärmen (står t.ex. tvättstuga 91) en ny meny visar sig och ni kan välja annat objekt.

Boka eller avboka tid
För att boka: leta upp ledig tid, klicka på rutan med tiden och ange pinkoden följt av ”OK”. Tiden är nu bokad och visas med rött.
För att avboka: Leta upp tiden som ska avbokas, klicka på den och ange pinkod och tryck ”OK”.

Styrelsen Brf Grindstugan.

Julbrev 2017

Julbrev
Brf Grindstugan

Styrelsen vill passa på att önska alla i bostadsrättsföreningen God Jul och God fortsättning 2018.

2015 delades det ut brandvarnare till alla boende i BRF Grindstugan. Passa gärna på att testa batteriet innan jul. Enligt brandinspektionen får det inte finnas brännbara saker i trapphusen, det gäller även kransar och julpynt.

Det är mörkt ute och detta inbjuder till att tända ljus. Lämna aldrig ljus obevakade. För ett par år sedan var det en man som fick sitt hem utbränt på grund av ett värmeljus (där veken hade hoppat ur metallkoppen). Släck alltid ljusen när ni lämnar rummet.

Vi vill uppmana till försiktighet med radiatorerna. En boende har försökt lufta radiatorn, med följden att det blivit vattenskada i lägenheten. Radiatorerna behöver inte luftas. Vi har en avgasare kopplad till systemet som tar bort överskottssyre.

Felanmälan som avser fastigheten sker till vår fastighetsförvaltare Jensen Drift AB www.jensendrift.se/felanmalan. Det är bra om du också meddelar styrelsen att du felanmält. Tänk på att din bostadsrätt är ditt ansvar, så att om du felanmäler något i din bostadsrätt som ryms inom bostadsrättsinnehavarens ansvar så kommer du att debiteras. Gränsdragningslista finns under dokumentarkivet på hemsidan.

Vi har haft problem med råttor, främst på baksidan av Tranebergsvägen 91-107. Lägg inte ut mat till kaniner, harar och fåglar på marken. Om ni måste mata fåglar, så häng fågelmaten en bit från fastigheten. Råttorna äter den och får de mat är det ännu svårare att bli av med dem.

Vi vill också påminna om att föreningen har ett uthyrningsrum (källaren i port 97). Det kostar 150 kr/natt att hyra. Där finns två sängar, täcken, kuddar och en vattenkokare. Toalett finns också i källaren. Vill man boka rummet, så skriver man upp sig på listan som hänger på dörren. Betalning sker vid hämtning av nyckel.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
(Kajsa, Axel, Monica, Carina, Maria, Staffan, Robin och Marcus)

Höststädning 30 oktober 2016

Höststädning i Brf Grindstugan 30 oktober kl 10.00

Fokus för vårstädningen är:

 • Städning av källarutrymmen
 • Bortforsling av omärkta saker i cykelrummen. Har du saker som du använder, ta bort markeringen så får de stå kvar.
 • Nedtagning av grenar/träd/buskar. Det har växt en hel del i höst och behöver kapas ganska rejält.
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa

Förse gärna styrelsen, i god tid, med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.Vi ses på baksidan av 105:an. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött önskar Styrelsen