Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Grindstugan

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma

Tid: 25 november 2013 kl 18.30
Plats: Alviksskolans matsal, Tranebergsvägen 79

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
11. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om arvoden
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och suppleant
17. Val av valberedning
18. Erforderligt val av representation i HSB
19. Fråga om mandat till styrelsen att bygga om oanvända källarutrymmen
20. Fråga om indragning av fiberkabel i samtliga lägenheter för snabbare internet med kringtjänster
21. Övriga anmälda ärenden
22. Inkomna motioner
23. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman.
Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Väl mött önskar
Styrelsen

8 325 reaktion på “Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Grindstugan

    Fatal error: Allowed memory size of 100663296 bytes exhausted (tried to allocate 7221249 bytes) in /storage/content/78/174578/brfgrindstugan.se/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 2177