Vårstädning 27 april

Styrelsen bjuder in alla i föreningen till vårstädning den 27 april kl 10.00

Fokus för vårstädningen är

  • Städning av källarutrymmen
  • Nedtagning av grenar/träd/buskar
  • Rengöra gångar från ogräs och mossa

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på baksidan av 99:an och avslutar sedan städningen med korv och dryck

Nyinflyttade och övriga intresserade i vår Brf är välkomna på en informationsträff kl 14.00 om styrelsearbetet och om att bo i Grindstugan
Vi bjuder på kaffe med bröd, anmäl er till ordföranden enligt anslag i portarna.

Väl mött önskar Styrelsen

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Grindstugan

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma

Tid: 25 november 2013 kl 18.30
Plats: Alviksskolans matsal, Tranebergsvägen 79

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
11. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om arvoden
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och suppleant
17. Val av valberedning
18. Erforderligt val av representation i HSB
19. Fråga om mandat till styrelsen att bygga om oanvända källarutrymmen
20. Fråga om indragning av fiberkabel i samtliga lägenheter för snabbare internet med kringtjänster
21. Övriga anmälda ärenden
22. Inkomna motioner
23. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman.
Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Väl mött önskar
Styrelsen

Inför Årsstämma i Brf Grindstugan

Årsstämman är planerad att hållas under vecka 48. En kallelse kommer att skickas ut inom kort.

Tills dess vill vi påminna våra medlemmar att lämna in motioner för behandling på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober.

Skicka mail till styrelsen@brfgrindstugan.se eller lämna i styrelsens brevlåda i källaren till port 107.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Höststädning 27 oktober kl 10.00

Styrelsen bjuder in alla i föreningen till Höststädning den 27 oktober kl 10.00

Fokus för höststädningen är:

  • Kratta löv och klippa träd och buskar
  • Städning av källare och gemensamma utrymmen

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på baksidan av 99:an. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött!

Sommarbrev 2013

Styrelsen önskar informera om följande:

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning var 14:e dag runt våra fastigheter. Övrig skötsel får vi göra själva. Det går bra att låna redskap som är våra. Prata med någon i styrelsen om du behöver låna något.

Trappstädningen

Som vi informerat om tidigare så bestämmer boende i varje trappuppgång om fördelningen av städyta. Det finns fler lappar i mangelrummet i 105:an och tvättstugan i 91:an.

Nya portar

Styrelsen håller på att förhandla om detta. Förhoppningsvis kommer utbyte att ske under hösten. De nya portarna kommer att ha samma utseende som befintliga och utrustas med ett nytt nyckelsystem.

Lokalen i port 120

Förhandling pågår om att sälja den för att byggas om till en bostadsrätt.

Sopor

Styrelsen har funderingar på ”sophus” för våra plastkärl. Problemet är att det är svårt att få plan mark nära gatan, och ju längre från gatan desto dyrare tömningsavgift. Har du några idéer så lämna ett förslag i styrelselådan i 107:ans källare.

Semestertider

Sommaren närmar sig och då är det flera av oss som reser bort. Som vanligt ber vi alla ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök. Om något verkar konstigt ber vi er kontakta någon i styrelsen (styrelsen kan ju också vara bortrest) eller ring till polisen. Tänk på att inte ha dagstidning på hemmaadressen när du är borta. Var noga med att stänga källardörrar etc.  Prata med era grannar om hur länge ni är borta och var man kan nå er om det skulle hända något. (Grannsamverkan)

Webbsida

Vår förening har fått en egen webbsida som nås på www.brfgrindstugan.se

Trevlig sommar önskar
Styrelsen

Vårstädning 5 maj kl 10.00

Styrelsen bjuder in alla i föreningen till Vårstädning den 5 maj kl 10.00

Förslag på vad som behöver göras är:

  • Städning av källarutrymmen
  • Nedtagning av grenar/träd/buskar
  • Rengöra gångar från ogräs och mossa

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på baksidan av 99:an och avslutar sedan städningen med korv och dryck.

Välkomna!