Förslag på nya stadgar

HSB har utarbetat nya normalstadgar som styrelsen i Brf Grindstugan har för avsikt att anta. Styrelsen har därför gått igenom HSB:s normalstadgar och anpassat dessa för vår förening. Detta förslag finns att läsa i dokumentarkivet.

Frågan om att anta de nya stadgarna kommer tas upp på årsstämman den 26 november. Det krävs dock godkännande från två stämmor för att byta stadgar så frågan kommer även tas upp på nästkommande stämma.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Grindstugan

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma

Tid: onsdagen den 26 november 2014 kl 19:00
Plats: Alviksskolans matsal, Tranebergsvägen 79

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Fråga om arvoden
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning där en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Fråga om föreningen ska anta styrelsens förslag på HSB:s nya normalstadgar samt HSB-koden
 24. Fråga om att sälja oanvända källarutrymmen i 97:an för ombyggnad till bostadsrätter
 25. Övriga anmälda ärenden
 26. Inkomna motioner
 27. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman och finns även tillgänglig i dokumentarkivet på föreningens webbsida.

Förslaget på de nya stadgarna kommer inom kort också finnas tillgängliga i på föreningens webbsida. Kontakta styrelsen om du önskar förslaget på de nya stadgarna på papper.

Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Väl mött önskar styrelsen

Höststädning 26 oktober kl 10.00

Styrelsen bjuder in alla i föreningen till Höststädning den 27 oktober kl 10.00

Fokus för höststädningen är:

 • Kratta löv och klippa träd och buskar
 • Städning av källare och gemensamma utrymmen

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på baksidan av 99:an. Efter genomförd städning avslutar vi med korv och dryck.

Väl mött!

Nya återvinningskärl

Vi har fått nya fina återvinningskärl där vi enligt tidigare kan slänga matavfall, tidningar och hushållssopor.

avfallsskyltar

Varje lucka är tydligt uppmärkt med en skylt enligt ovan. Det är mycket viktigt att rätt avfall läggs i rätt lucka annars kommer det inte att tömmas.

Luckan öppnas och låses med portnyckeln.

Fler bruna påsar för matavfall finns att hämta i mangelrummet i 105:an och tvättstugan 91:an. På påsen står vad som får slängas i den.

Övrigt avfall, såsom glas, metall, skrymmande föremål mm slängs på återvinningsstationer.

Bromma den 2 september 2014

Styrelsen

Sommarbrev 2014

Nya kärlskåp

De nya kärlskåpen kommer på plats under vecka 27. Förutom att bidra till en trevligare utomhusmiljö hindrar de även obehöriga att slänga avfall i våra kärl samt håller kärlen på plats vid blåsig väderlek. Enligt tidigare slängs här kompost, tidningar och hushållsavfall enligt anslagen på luckorna. Kärlen är låsta och öppnas med portnyckeln.

Semestertider

Sommaren närmar sig och då är det flera av oss som reser bort. Som vanligt ber vi alla ha ögon och öron öppna för eventuella oönskade besök. Om något verkar konstigt ber vi er kontakta någon i styrelsen eller ring polisen. Tänk på att inte ha dagstidning på hemmaadressen när du är borta. Var noga med att stänga källardörrar etc. Prata med era grannar om hur länge ni är borta och var man kan nå er om det skulle hända något.

Trädgårdsskötsel

Vi har avtal på gräsklippning runt våra fastigheter. Övrig skötsel gör vi själva. Föreningen har redskap som går bra att låna. Kontakta styrelsen om du behöver låna något.

Källarlokalen bakom port 97

Arbete pågår för att utvärdera om vi ska bygga om källarlokalen till bostadsrätter.

Ordning i cykelförråden

Det är trångt i cykelförråden. Märk upp och ställ undan din cykel eller barnvagn om du inte använder den regelbundet. En rensning kommer göras i samband med nästa städdag för att få bort herrelösa cyklar och förbättra framkomligheten.

Föreningens maillista

Om du vill ha denna typ av brev samt annan info från föreningen i din mailbox, skicka ett e-brev till sekreterare@brfgrindstugan.se

Billigt bredband

Kontakta Comhem för att ta del av bredband till bra pris via HSB:s ramavtal

Läs en bok i sommar

Det finns mycket att välja på från byteshyllan som du hittar i mangelrummet i port 105.

Trevlig sommar önskar styrelsen!

Vårstädning 27 april

Styrelsen bjuder in alla i föreningen till vårstädning den 27 april kl 10.00

Fokus för vårstädningen är

 • Städning av källarutrymmen
 • Nedtagning av grenar/träd/buskar
 • Rengöra gångar från ogräs och mossa

Förse gärna styrelsen med förslag på vad du tycker behöver lite extra omhändertagande.

Vi ses på baksidan av 99:an och avslutar sedan städningen med korv och dryck

Nyinflyttade och övriga intresserade i vår Brf är välkomna på en informationsträff kl 14.00 om styrelsearbetet och om att bo i Grindstugan
Vi bjuder på kaffe med bröd, anmäl er till ordföranden enligt anslag i portarna.

Väl mött önskar Styrelsen

Kallelse till ordinarie årsstämma i Brf Grindstugan

Härmed kallas medlemmarna i Brf Grindstugan till ordinarie årsstämma

Tid: 25 november 2013 kl 18.30
Plats: Alviksskolans matsal, Tranebergsvägen 79

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
11. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om arvoden
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och suppleant
17. Val av valberedning
18. Erforderligt val av representation i HSB
19. Fråga om mandat till styrelsen att bygga om oanvända källarutrymmen
20. Fråga om indragning av fiberkabel i samtliga lägenheter för snabbare internet med kringtjänster
21. Övriga anmälda ärenden
22. Inkomna motioner
23. Stämmans avslutning

Föreningens årsredovisning kommer att distribueras till samtliga medlemmar innan årsstämman.
Styrelsen hoppas att du, liksom alla andra medlemmar, deltar i stämman så att vi tillsammans känner ett ansvar för vår förenings ekonomi och boendemiljö.

Väl mött önskar
Styrelsen

Inför Årsstämma i Brf Grindstugan

Årsstämman är planerad att hållas under vecka 48. En kallelse kommer att skickas ut inom kort.

Tills dess vill vi påminna våra medlemmar att lämna in motioner för behandling på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober.

Skicka mail till styrelsen@brfgrindstugan.se eller lämna i styrelsens brevlåda i källaren till port 107.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen